R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E

ROZBUDOWA ZAKŁADU

FIRMY AKSAM

UL. OSIECKA, OSIEK

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

7.991,20 m2

 

P O W I E R Z C H N I A   Z A B U D O W Y :

9.944,90 m2

 

K U B A T U R A :

93.702,29 m3

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace projektowe - konstrukcja, roboty ziemne (wykopy, zasypki), fundamenty, posadzki na gruncie, nawierzchnia drogowa i infrastruktura (płyty żelbetowe, chodniki, place), konstrukcja główna budynku - konstrukcja prefabrykowana.

Obudowa ścian zewnętrznych z płyt warstwowych, wykonanie warstw pokrycia dachu, montaż stolarki fasadowej, konstrukcja stalowa, roboty wykończeniowe.

Instalacje elektryczne, elektryczne RGNN, niskoprądowe (w tym telewizja dozorowa, systemy alarmowe, kontrola dostępu SAP), sanitarne (HVAC, wod-kan, gaz z promiennikami), klimatyzacja i wentylacja, CO., sieci zewnętrzne, sanitarne, deszczowe, zbiornika otwartego przeciwpożarowego, przyłącza.

Wykonanie portierni.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

27.479.151,45 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Aksam Sp. z o.o. Spółka komandytowa

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

styczeń 2017 - kwiecień 2018

03

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.