P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

900,00 m2

03

R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E

MAGAZYN DO OBSŁUGI

URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH

Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

WE WŁOSIENICY

Z A K R E S   R O B Ó T :

Budowa magazynu do obsługi urządzeń kolejowych.

Wykonanie hali–magazynu wraz z kompletnymi wewnętrznymi pracami instalacyjnymi elektrycznymi i sanitarnymi, zagospodarowaniem terenu oraz sieciami zewnętrznymi.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

2.267.556,52 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

RAIL Polska Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

lipiec 2012 - grudzień 2012

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.