R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A

C A Ł E G O  B U D Y N K U :
9.925,00 m2

 

K U B A T U R A  C A Ł E G O  B U D Y N K U :

44.750,00 m3

WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTU-WYBUDUJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
I ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE
SILESIA-LABMED" FINANSOWANEGO
W RAMACH ŚRODKÓW EFRR

UL. JORDANA 19, ZABRZE-ROKITNICA

 

Z A K R E S   R O B Ó T :

Budowa laboratoriów w budynku głównym tj. Zintegrowane Centrum Transferu Danych, Laboratorium Biochemiczne i Biologii Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanego w Zabrzu-Rokitnicy przy ul. Jordana 19.

Finansowana w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: I Nowoczesna Gospodarka, Działanie: 1:1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza w zakresie pakietu nr 4

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

13.288.40,27 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

ŚUM w Katowicach

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

maj 2018 - maj 2019

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.