copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

03

Z L E C A J Ą C Y :

Alinox Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

styczeń 2017 - grudzień 2017

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

15.754.894,86 zł

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace projektowe, roboty ziemne (wykopy, zasypki), fundamenty, palowanie poprzez pale prefabrykowane żelbetowe, posadzki na gruncie, nawierzchnia drogowa i Infrastruktura (płyty żelbetowe, chodniki, place), konstrukcja główna budynku - konstrukcja prefabrykowana, obudowa ścian zewnętrznych z płyt warstwowych, wykonanie warstw pokrycia dachu, montaż stolarki fasadowej, konstrukcja stalowa, wykonanie ścian między lokalowych, dostawa I montaż suwnicy o udźwigu 5T, roboty wykończeniowe.

Instalacje elektryczne, elektryczne RGNN, niskoprądowe (w tym telewizja dozorowa, systemy alarmowe, kontrola dostępu), sanitarne (HVAC, wod-kan, gaz z promiennikami), klimatyzacja I wentylacja, CO, sieci zewnętrzne wodociągowe, sanitarne, deszczowe, przyłącza.

Wykonanie portierni i ogrodzenia.

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO- MAGAZYNOWO-BIUROWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ BUDOWĄ PORTIERNI, ZADASZENIA MIEJSC PARKINGOWYCH, UTWARDZENIEM TERENU WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

UL. PARTYZANTÓW, MYSŁOWICE

R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

6.436,99 m2

 

P O W I E R Z C H N I A   Z A B U D O W Y :

6.051,30 m2

 

K U B A T U R A :

72.615,60 m3