P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

6.317,15 m2

 

K U B A T U R A :

22.711,70 m3

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

PRZEBUDOWA CENTRUM

MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

– WYDZIAŁ LEKARSKI ŚUM

W KATOWICACH

Z A K R E S   R O B Ó T :

Inwestycja realizowana w systemie Zaprojektuj-Wybuduj na czynnym obiekcie użyteczności publicznej.

W zakres prac wchodziły roboty rozbiórkowe (w tym wymiana stropów), roboty wykończeniowe, dekarskie, kompleksowe roboty instalacyjne, gazy medyczne oraz zagospodarowanie terenu.

Obiekt wyposażono w sale operacyjne i zabiegowe, laboratoria oraz dźwigi towarowo-osobowe.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

17.363.529,06 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

ŚUM w Katowicach

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

sierpień 2012 - kwiecień 2015

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.