R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

1.459,00 m2

 

K U B A T U R A :

12.344,55 m3

BUDOWA HALI WARSZTATOWO-

-MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI W FORMULE ZAPROJEKTUJ–WYBUDUJ

W BRZEZINCE

Z A K R E S   R O B Ó T :

Projekt i budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan., c.o., gaz, wentylacji mechanicznej, elektryczną i odgromową.

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz utwardzeniem terenu (plac manewrowy, droga).

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

3.541.341,31 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

OMAG Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

październik 2015 - październik 2016

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.