P O W I E R Z C H N I A  U Ż Y T K O W A :

4.841,00 m2

 

K U B A T U R A :

32.729,00 m3

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

ROZBUDOWA ZAKŁADU SEGREGACJI I KOMPOSTOWNI ODPADÓW – HERMETYZACJA

ZABRZE, UL. CMENTARNA

Z A K R E S   R O B Ó T :

Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrzu, której w skład wchodzą: budowa 6 nowych tuneli bioreaktorów, łącznika, hali operacyjnej oraz nadbudowa obecnych 8 tuneli BIODEGMA wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami tj. wod-kan, elektryczna i technologiczna.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

10.250.000,00 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Zabrzu

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

czerwiec 2019

01

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.