P O W I E R Z C H N I A :

2.670,00 m2

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

INSTALACJA BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

DLA RIPOK

W KORZYŚCIENKU

Z A K R E S   R O B Ó T :

Inwestycja realizowana w systemie Zaprojektuj – Wybuduj.

Technologia kompostowania:

system zamknięty BIODEGMA.

Przepustowość:

do 16.000 Mg/rok odpadów rocznie.

Prace realizowane na czynnym zakładzie.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

11.172.446,95 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

grudzień 2014 - październik 2015

01

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.