R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

7.847,02 m2

 

K U B A T U R A :

79.644,11 m3

 

P O W I E R Z C H N I A

P L A C Ó W   I   P A R K I N G Ó W :

9.822,75 m2

BUDOWA OBIEKTU

HANDLOWO-USŁUGOWEGO

PARK SHOP OŚWIĘCIM

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, ZJAZDEM PUBLICZNYM ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, OŚWIĘCIM

Z A K R E S   R O B Ó T :

Budowa budynku handlowo-usługowego, składającego się z dwóch segmentów tworzących pasaż handlowy wraz z instalacjami wewn. wod-kan, c.o., gaz, elektrycznej, w tym odgromowej, teletechnicznej i niskoprądowej.

Budowa instalacji zewnętrznych: gazu, elektrycznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wody, ciepłowniczej, teletechnicznej i niskprądowej oraz budowa budynku technicznego, stacji trafo.

Budowa parkingów, zjazdów z drogi powiatowej, dróg wewnętrznych.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

25.744.469,52 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

MC GERARD Gerard Kolanowski

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

maj 2015 - marzec 2016

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.