P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

2.670,00 m2

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

PROJEKT I ROZBUDOWA

INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

RIPOK W BIERKOWIE

Z A K R E S   R O B Ó T :

Inwestycja realizowana w systemie Zaprojektuj-Wybuduj.

Technologia kompostowania:

system zamknięty BIODEGMA.

Przepustowość:

- sortownia rozbudowana do 50.000 Mg/rok,

- kompostownia 15.000 Mg/rok.

Zakres rzeczowy:

projekt i wykonanie modernizacji sortowni odpadów wraz z kompleksowymi instalacjami i sieciami zewnętrznymi.

Prace realizowane na czynnym zakładzie.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

24.161.099,99 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

maj 2014 - listopad 2015

01

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.