R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E

ROZBUDOWA HALI

MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ

Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ

DLA MISTRAL JAWORZNO

JAWORZNO

P O W I E R Z C H N I A   Z A B U D O W Y :

521,65 m2

 

K U B A T U R A :

5.435 m3

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace fundamentowe i żelbetowe.

Prace architektoniczne.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

1.800.000,00 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Mistral Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

lipiec 2016 - styczeń 2017

03

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.