P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A

K A Ż D E G O   O B I E K T U :

3.375,06 m2

 

K U B A T U R A

K A Ż D E G O   O B I E K T U :

13.342,70 m3

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

BUDOWA OSIEDLA

REKREACYJNA DOLINA

– MAŁY STAW

W KATOWICACH

Z A K R E S   R O B Ó T :

Kompleksowa realizacja budynku nr 4 wraz z garażami podziemnymi.

Budowa budynku nr 2 w stanie surowym. Roboty dekarskie w systemie EPDM

na 4 budynkach, przestrzenie publiczne

w systemie dachów zielonych.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

11.138.940,10 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

SPEC BAU Polska Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

luty 2012 - maj 2013

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.