P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

2.523,00 m2

 

K U B A T U R A :

21.399,20 m3


P O W I E R Z C H N I A

P A R K I N G Ó W   I   P L A C Ó W :

2.576,60 m2

03

R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E

BUDOWA BUDYNKU

PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO

Z ZAPLECZEM BIUROWYM

W ZATORZE

Z A K R E S   R O B Ó T :

Budowa hali produkcyjno-usługowej w konstrukcji stalowej.

Część biurowo-socjalna w technologii tradycyjnej.

Kompleksowe roboty budowlane, wykończeniowe, instalacyjne i drogowe wraz z pozwoleniem na użytkowanie.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

6.580.500.00 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

ARGO-HYTOS Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

styczeń 2013 - październik 2013

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.