copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

02

Z L E C A J Ą C Y :

KARDIO-MED Silesia Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

styczeń 2014 - wrzesień 2015

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

10.478.481,81 zł

Z A K R E S   R O B Ó T :

Projekt, wykonanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla projektu pn. ”Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych”, składającego się z zespołu operacyjnego oraz laboratoriów.

Projekt, roboty budowlane, żelbetowe, konstrukcyjne, murarskie, dekarskie, wykończeniowe, instalacyjne (w tym gazy medyczne), wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń biurowych, dostawa i montaż dygestoriów.

Zagospodarowanie terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

BUDOWA ŚLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED

W ZABRZU

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

1.730,00 m2

 

K U B A T U R A :

9.444,96 m3