copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

03

Z L E C A J Ą C Y :

Polteron Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

październik 2018 - styczeń 2019

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

1.160.000,00 zł

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace fundamentowe i żelbetowe.

DOSTOSOWANIE UKŁADU NAWĘGLANIA KOTŁA OFZ-140

W SYNTHOS DWORY

OŚWIĘCIM

R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E