P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

3.804,50 m2

 

K U B A T U R A :

26.895,40 m3


P O W I E R Z C H N I A

D R Ó G   I   P L A C Ó W :

5.494,50 m2

03

R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

STOLARKI PCV OKNOHIT

W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

Z A K R E S   R O B Ó T :

Budowa zakładu produkcyjnego wraz z zapleczem biurowym i socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu.

Roboty budowlane, instalacje elektryczne, wod-kan, CO, chłodzenia i wentylacji.

Obiekt na szkodach górniczych.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

4.881.525 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

OKNOHIT

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

czerwiec 2009 - wrzesień 2010

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.