P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

977,60 m2

 

K U B A T U R A :

6.716,33 m3

 

P O W I E R Z C H N I A   P L A C Ó W
I   P A R K I N G Ó W :

1.173,10 m2

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

BUDOWA ZESPOŁU
14 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

MYSŁOWICE, UL. TOPOLOWA

Z A K R E S   R O B Ó T :

Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, c.o., gazu, elektrycznej, w tym odgromowej.

Budowa instalacji zewnętrznych: gazu, elektrycznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wody.

Budowa parkingów, dróg wewnętrznych oraz zjazdów z drogi powiatowej.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

4.076.950,00 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

ALINOX Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

październik 2018 - wrzesień 2019

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.