P O W I E R Z C H N I A :

3.380,00 m2

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

ROZBUDOWA ZAKŁADU PRZETWARZANIA

I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W FORMULE

ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ

W SOSNOWCU

Z A K R E S   R O B Ó T :

Inwestycja realizowana w systemie Zaprojektuj–Wybuduj.

Wykonanie skarpy o nachyleniu 61° wraz ze wzmocnieniem w technologii geosyntetycznych wkładek kotwiących.

Długość skarpy: ok. 170 m.

Wysokość skarpy: ok. 5 m.

Technologia kompostowania:

system zamknięty BIODEGMA.

Przepustowość:

26.000 Mg/rok odpadów rocznie.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

13.569.690,56 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

maj 2014 - grudzień 2015

01

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.