copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

03

Z L E C A J Ą C Y :

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. j.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

październik 2017 - marzec 2019

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

19.950.000,00 zł

N A Z W A  I N W E S T Y C J I :

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”.

 

Z A K R E S   R O B Ó T :

Wykonanie konstrukcji stalowych wraz z transportem i montażem, wykonanie dokumentacji warsztatowej w ilości ok. 1500 ton.

Wykonanie prac architektonicznych, konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Wykonanie instancji wod.-kan., c.o.

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

10.530,82 m2

 

P O W I E R Z C H N I A   Z A B U D O W Y :

5.634,08 m2

 

K U B A T U R A :

86.535,25 m3

BUDYNKI PRODUKCYJNO-TECHNOLOGICZNO-MAGAZYNOWE SYNTHOS Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ

OŚWIĘCIM

R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E