R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E

BUDYNKI PRODUKCYJNO-TECHNOLOGICZNO-MAGAZYNOWE SYNTHOS Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ

OŚWIĘCIM

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

10.530,82 m2

 

P O W I E R Z C H N I A   Z A B U D O W Y :

5.634,08 m2

 

K U B A T U R A :

86.535,25 m3

N A Z W A  I N W E S T Y C J I :

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”.

 

Z A K R E S   R O B Ó T :

Wykonanie konstrukcji stalowych wraz z transportem i montażem, wykonanie dokumentacji warsztatowej w ilości ok. 1500 ton.

Wykonanie prac architektonicznych, konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Wykonanie instancji wod.-kan., c.o.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

19.950.000,00 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. j.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

październik 2017 - marzec 2019

03

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.