P O W I E R Z C H N I A   S Z K L A R N I

W R A Z   Z   L A B O R A T O R I U M :

3000,00 m2

 

K U B A T U R A :

15.022,00 m3

01

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

PROJEKT I BUDOWA

INSTALACJI UPRAWY GLONÓW PRZY BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

MAGDALENKI, GM. ŻYTNO

Projekt i budowa instalacji uprawy glonów przy biogazowni rolniczej oraz instalacji odbioru ciepła z modułów kogeneracyjnych, separacji ciepła od medium zmiany ciepła w chłód i dostarczenia do instalacji badawczej.

 

Z A K R E S   R O B Ó T :

Projekt i budowa kompletnej instalacji uprawy glonów wraz z turbiną i kotłem parowym.

Instalacja sterowana klimatem.

Układ generacji energii elektrycznej w oparciu o bieg parowo-wodny Rankine`a.

Instalacje technologiczne wraz z urządzeniami do produkcji glonów (fotobioreaktory, kolumny separacyjne, zbiornik przygotowania pożywek, instalacja przyłączenia biogazu, zestawy oświetlające).

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

9.413.000,00 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Politechnika Częstochowska

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

styczeń 2014 - styczeń 2015

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.