01

Z L E C A J Ą C Y :

SEGO Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

listopad - grudzień 2013

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

3.145.818,43 zł

Z A K R E S   R O B Ó T :

Kompostownia w technologii BIODEGMA.

Przepustowość:

20.000 Mg/rok odpadów rocznie.

BUDOWA KOMPOSTOWNI BIODEGRADOWALNEJ

FRAKCJI ORGANICZNEJ

ODPADÓW KOMUNALNYCH

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W RYBNIKU

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

P O W I E R Z C H N I A

K O M P O S T O W N I   I   P L A C Ó W

D O J R Z E W A N I A   K O M P O S T U :

4.855,00 m2

R O Z B U D O W A :

sierpień - grudzień 2015