R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

4.244,79 m2

 

P O W I E R Z C H N I A   Z A B U D O W Y :

4.246,89 m2

 

P O W I E R Z C H N I A   C A Ł K O W I T A :

5.501,10 m2

 

K U B A T U R A :

51.543,23 m3

 

P O W I E R Z C H N I A  R U C H U :

662,87 m2

DOBUDOWA DO ISTNIEJĄCEGO HANGARU OBSŁUGI SAMOLOTÓW CASA OBIEKTU HALI NAPRAW, BUDOWA PŁASZCZYZNY PRZYHANGAROWEJ ORAZ MODERNIZACJA "PPS-3"

LOTNISKO KRAKÓW-BALICE

Z A K R E S   R O B Ó T :

Wykonanie palowania pod całość inwestycji >1000 szt pali prefabrykowanych. Fundamenty z izolacjami, instalacje podposadzkowe, zasypki i ruszt pod posadzkę. Konstrukcja główna żelbetowa częściowo prefabrykowana.

Roboty murowe.

Konstrukcja główna dachu - dźwigary 65 m. Na dachu blacha wraz z warstwami pokrycia, instalacją odwadniającą oraz odgromową.

Obudowy ścian z płyt warstwowych wraz z ryglówką pod okna i drzwi.

Wykonanie budynku pompowni i fundamentu pod zbiornik p.poż.H

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

10.514.862,70 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.