R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO

NA REGIONALNY OŚRODEK

KULTURY DOLINY KARPIA

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

W ZATORZE

Z A K R E S   R O B Ó T :

Roboty rozbiórkowe, budowlano–montażowe oraz instalacyjne (stolarka, wod-kan, CO, elektryczne, teletechniczno-komputerowe).

Roboty dociepleniowe i elewacyjne.

Elektryka i akustyka sali widowiskowej.

Sala widowiskowa wyposażona w scenę oraz widownię na 170 miejsc siedzących.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

2.806.207,18 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Gmina Zator

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

styczeń 2009 - czerwiec 2010

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.