copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

02

Z L E C A J Ą C Y :

ZOZ w Oświęcimiu

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

maj 2013 - luty 2014

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

5.778.704,94 zł

Z A K R E S   R O B Ó T :

Przebudowa Pawilonu nr 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych.

Prace wykonywano na czynnym obiekcie.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PAWILONU NR 2

ZOZ W OŚWIĘCIMIU

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

2.243,22 m2

 

K U B A T U R A :

6.361,46 m3