P O W I E R Z C H N I A

R E M O N T O W A N Y C H   D A C H Ó W :

8.561,00 m2

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

REMONT DACHU

UNIWERSYTETU

JAGIELLOŃSKIEGO

W KRAKOWIE

Z A K R E S   R O B Ó T :

Remont dachu w technologii dachu odwróconego.

Roboty dekarskie w technologii membrany TPO oraz membrany płynnej.

Prace realizowane na czynnym obiekcie.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

5.475.065,63 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

kwiecień 2012 - wrzesień 2013

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.