copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

02

Z L E C A J Ą C Y :

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

kwiecień 2012 - wrzesień 2013

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

5.475.065,63 zł

Z A K R E S   R O B Ó T :

Remont dachu w technologii dachu odwróconego.

Roboty dekarskie w technologii membrany TPO oraz membrany płynnej.

Prace realizowane na czynnym obiekcie.

REMONT DACHU

UNIWERSYTETU

JAGIELLOŃSKIEGO

W KRAKOWIE

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A

R E M O N T O W A N Y C H   D A C H Ó W :

8.561,00 m2