P O W I E R Z C H N I A :

2.741,20 m2

 

K U B A T U R A :

6.872,30 m3

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

SORTOWNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W OŚWIĘCIMIU

Z A K R E S   R O B Ó T :

Budowa hali wraz z przyłączami, instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą oraz montażem i rozruchem wielofunkcyjnej instalacji do segregacji odpadów komunalnych o wydajności do 30.000 ton/rok.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

4.473.632,03 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

lipiec 2010 - luty 2011

01

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.