P O W I E R Z C H N I A   Z A B U D O W Y :

1.781,74 m2

 

P O W I E R Z C H N I A   W E W N Ę T R Z N A :

2.231,04 m2

 

K U B A T U R A :

13.802,00 m3

 

P O W I E R Z C H N I A   E K S P O Z Y C J I

N A   D A C H U :

713,86 m2

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

BUDOWA SALONU SAMOCHODOWEGO Z CZĘŚCIĄ SERWISOWA, MYJNIĄ

I MAGAZYNEM, TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I TOTEMU ORAZ ROZBIÓRKA WIATY

I MURU OPOROWEGO

UL. 73 PUŁKU PIECHOTY 1, KATOWICE

Z A K R E S   R O B Ó T :

Roboty ziemne (wykopy, zasypki), fundamenty, posadzki na gruncie, konstrukcja główna budynku - konstrukcja żelbetowo-stalowa, obudowa ścian zewnętrznych płyt warstwowych, wykonanie warstw pokrycia dachu, fasada szklana, montaż stolarki fasadowej i bramowej, JEXELBOXA szklany na dachu, konstrukcja stalowa, roboty wykończeniowe.

Instalacje wewnętrzne, sieci zewnętrzne, sanitarne, deszczowe.

Zagospodarowanie terenu.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

13.954.948,68 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Przedsiębiorstwo Euro-Kas S.A.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

październik 2017 - lipiec 2018

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.