P O W I E R Z C H N I A :

1.198,00 m2

 

K U B A T U R A :

5.623,00 m3

Z A K R E S   R O B Ó T :

Przebudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego

P O W I E R Z C H N I A :

582,00 m2

 

K U B A T U R A :

3.547,00 m3

 

P O W I E R Z C H N I A

P L A C U   M A N E W R O W E G O :

980,30 m2

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

HALE GARAŻOWE DLA POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

W OŚWIĘCIMIU

Z A K R E S   R O B Ó T :

Budowa hali o konstrukcji stalowej dla pojazdów specjalistycznych

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

2.698.752,38 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

marzec 2011 - maj 2012

01

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.