copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

01

Z L E C A J Ą C Y :

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

lipiec 2016 - styczeń 2017

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

1.136.697,28 zł

BUDOWA WIATY STALOWEJ

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ:

"ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH"

OŚWIĘCIM, UL. BEMA 12 A

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

P O W I E R Z C H N I A  U Ż Y T K O W A :

284,75 m2

 

P O W I E R Z C H N I A  Z A B U D O W Y :

294,00 m2

 

K U B A T U R A :

2.675,50 m3

Z A K R E S   R O B Ó T :

Wykonanie prac fundamentowych, posadzkowych, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaty, obudowa wiaty płytami warstwowymi, instalacje sanitarne , kanalizacyjne, technologiczne, 1680 m2 nawierzchni z kostki brukowej.