R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

505,83 m2

 

K U B A T U R A :

2.856,31 m3

WYKONANIE DOKUMENTACJI I ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE "ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ" DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: "PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WILLI NA LABORATORIUM ROZWOJU STOMATOLOGII" W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE SILESIA-LABMED"

W ZABRZU-ROKITNICY

Z A K R E S   R O B Ó T :

Wymiana poszycia dachowego, renowacja elewacji, dostosowanie obiektu pod potrzeby osób niepełnosprawnych, stolarka okienna, renowacja drzwi zewnętrznych.

Nowa kompletna instalacja: wentylacyjna, CO, wod-kan, gazowa, klimatyzacyjna, teletechniczna (kontrola dostępu, ppoż, monitoring, LAN), elektryczna.

Kompleksowe roboty wykończeniowe.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

5.023.149,03 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

ŚUM w Katowicach

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

GRUDZIEŃ 2018 - LUTY 2020

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.