B U D Y N E K   T E C H N I C Z N Y

 

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

54,12 m2

 

K U B A T U R A :

178,39 m3

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A

W S Z Y S T K I C H   B U D Y N K Ó W :

7.049,94 m2

 

K U B A T U R A

W S Z Y S T K I C H   B U D Y N K Ó W :

51.330,51 m3

O B I E K T   B

 

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

1.792,14 m2

 

K U B A T U R A :

13.341,03 m3

O B I E K T   A

 

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

5.203,68 m2

 

K U B A T U R A :

37.811,09 m3

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY, ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW, BUDOWA TRZECH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH

W KĘTACH

Z A K R E S   R O B Ó T :

Roboty ziemne (wykopy, zasypki), fundamenty, posadzki na gruncie, nawierzchnia drogowa i infrastruktura (płyty żelbetowe, chodniki, place), konstrukcja główna budynku - konstrukcja prefabrykowana, wykonanie budynku technicznego, obudowa ścian zewnętrznych, wykonanie warstw pokrycia dachu, montaż stolarki fasadowej, konstrukcja stalowa, wykonanie ścian między lokalowych, dostawa i montaż stacji transformatorowej.

Roboty wykończeniowe lokali InterMarche, CCC, NEONET, MARTES SPORT. PEPCO, KS SPORT, KIK, TXM, ROSSMANN.

Instalacje wewnętrzne, sieci zewnętrzne.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

21.574.727,41 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

MEW Górecki Sp. j.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

kwiecień 2016 - październik 2017

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.