REMONT, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU FOTOWOLTAIKI BUDYNKU PRZEDPOGRZEBOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO

OŚWIĘCIM

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   Z A B U D O W Y :

301,27 m2

 

P O W I E R Z C H N I A   W E W N Ę T R Z N A :

256,98 m2

 

K U B A T U R A :

1.569,62 m3

Z A K R E S   R O B Ó T :

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wymiana pokrycia dachu, roboty murowe, izolacja cieplna i przeciwwodna fundamentów.

Wykonanie posadzek, okładziny GK, roboty wykończeniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Elewacja BSO, elewacja wentylowana z okładziną kamienną. Dostawa i montaż chłodni do przechowywania zwłok.

Instalacja elektryczna, instalacja wod-kan i c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

1.145.888,18 zł netto

tj. 1.409.442,46 zł brutto

 

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :
20 tygodni od dnia podpisania umowy (umowa z dnia 23.02.2021)

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.