R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E

BUDOWA NOWEGO ODCINKA KOLEI LINIOWEJ NA TRASIE WESOŁE MIASTECZKO – PLANETARIUM NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO

W CHORZOWIE

STACJA PLANETARIUM

 

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

960,02 m2

 

 

K U B A T U R A :

5.957,77 m3

STACJA WESOŁE MIASTECZKO

 

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

234,52 m2

 

 

K U B A T U R A :

1.196,05 m3

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie. Park ten jest największym  założeniem zieleni w aglomeracji śląskiej i skupia na swoim terenie liczne funkcje turystyczne i rekreacyjne. Jedną z największych atrakcji Parku Śląskiego była kolej linowa znana powszechnie jako Elka. Łączyła ona trzy ważne punkty Parku – Stadion Śląski, Wesołe Miasteczko i Planetarium.

Projektuje się odtworzenie kolei linowej Elka w jej historycznym przebiegu poprzez budowę podpór i instalację liny nośnej kolei, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę stacji Wesołe Miasteczko, budowę stacji Planetarium do linii dylatacji oraz budowę przyłączy i instalacji zewnętrznych obsługujących trasę kolei.

 

STACJA WESOŁE MIASTECZKO

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się istniejąca stacja kolei linowej Wesołe Miasteczko z uporządkowanym placem wykonanym z płyt brukowych oraz małą architekturą, ławkami, oświetleniem oraz urządzoną zielenią. Teren całkowicie ogrodzony oraz otoczony murem oporowym od strony istniejącego parkingu oraz od strony północno zachodniej, gdzie znajduje się przyziemie stacji.

 

STACJA PLANETARIUM

Na miejscu projektowanej stacji Planetarium znajduje się obecnie zniszczony, utwardzony plac oraz ślady po wyburzeniu peronu dawnej stacji Planetarium. Pozostałości fundamentów dawnej stacji należy usunąć.

 

TRASA KOLEI

Dawna trasa kolei linowej Elka to obecnie pas zielony przecinający teren Parku Śląskiego. Trasa przechodzi ponad alejami spacerowymi, zielenią urządzoną, terenem Śląskiego Ogrodu Zoologicznego oraz terenem zielonym nieurządzonym, który jest obecnie mocno zarośnięty zielenią samosiewną. Na trasie znajdowały się wcześniej podpory dawnej kolei, po których zostały fundamenty. Wszystkie istniejące fundamenty należy usunąć, chyba, że projekt konstrukcji wskaże możliwość wykorzystania ich fragmentów.

Z A K R E S   R O B Ó T :

 

Niniejsze zamówienie obejmuje prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną wykonanie:

– robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,

– dostawę materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń roślinnych,

– dostawę, montaż i rozruch technologii kolei linowej.

 

Realizacja zadania obejmuje poniższy zakres prac:

a) wyznaczenie dróg transportu – zabezpieczenie nawierzchni al. Planetarium, przygotowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów, stacjonowania sprzętu;

b) ochrona zieleni istniejącej na obszarze inwestycji (SOD), w tym zabezpieczenie pni drzew np. poprzez deskowanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, zakaz składowania materiałów i parkowania maszyn i urządzeń budowlanych w obszarze obejmującym powierzchnię rzutu poziomego korony drzewa;

c) wycinka zieleni;

d) wykonanie nasadzeń;

e) rozbiórka istniejących fundamentów nieistniejącej stacji Planetarium, przygotowania terenu pod nową lokalizację, usunięcie transport i utylizacja gruzu;

f) rozbiórka istniejących fundamentów słupów starej linii kolei należy usunąć, chyba, że projekt konstrukcji wskaże możliwość wykorzystania ich fragmentów;

g) odtworzenie kolei linowej Elka w jej historycznym przebiegu poprzez budowę podpór i instalację liny nośnej kolei, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę stacji Wesołe Miasteczko, budowę stacji Planetarium oraz budowę przyłączy i instalacji zewnętrznych obsługujących trasę kolei wg załączonego projektu;

h) przebudowę istniejącej stacji Wesołe Miasteczko wg załączonego projektu;

i) budowę budynku nowej stacji Planetarium do linii dylatacji (dylatacja wg projektu oddziela cześć stacji Planetarium związaną z odcinkiem Wesołe miasteczko – Planetarium, a drugą częścią związaną z odcinkiem Planetarium- Stadion Śląski) wraz zagospodarowaniem terenu w miejscu starej lokalizacji stacji wg załączonego projektu;

j) wykonanie instalacji systemu telekomunikacyjnego, IT (kasy biletowe, bramki wejściowe etc.);

k) wykonanie przyłączy wszelkich instalacji. W sytuacji, gdy instalacje przechodzą przez elementy infrastruktury nowo wybudowane lub nowo wyremontowane, należy je wykonać bez naruszania tej infrastruktury.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

69.597.752,03 zł netto

tj. 85.583.777,16 zł brutto

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

PARK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą  w Chorzowie

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

12 miesięcy

03

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.