P O W I E R Z C H N I A  Z A B U D O W Y :

– budynek obsługi: 78,90 m2

– wiata kompostowni: 2.910,00 m2

– boksy produktu: 976,00 m2

 

P O W I E R Z C H N I A  U Ż Y T K O W A :

– budynek obsługi: 61,77 m2

– wiata kompostowni: 2.790,00 m2

– boksy produktu: 868,00 m2

 

K U B A T U R A :

– budynek obsługi: 183,00 m3

– wiata kompostowni: 16.740,00 m3

– boksy produktu: 4.520,00 m3

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

PROJEKT I BUDOWA KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ DOSTAWA WYPOSAŻENIA - PRZERZUCARKI KOMPOSTU NA POTRZEBY KOMPOSTOWNI

TARNÓW, UL. KOMUNALNA 31

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace projektowe (komplet włącznie z technologią), roboty ziemne/wykopy, zasypki/fundamenty, posadzki na gruncie, posadzka pod wiatą kompostowni szczelna pneumatycznie i hydraulicznie.

Nawierzchnia drogowa i Infrastruktura, remont istniejącej drogi.

Konstrukcja główna budynku obsługi, wiaty i boksów.

Elewacja, wykonanie warstw pokrycia dachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej.

Wykonanie ścian zewnętrznych, ścian oporowych boksów, ścian wewnętrznych. Roboty wykończeniowe.

Wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych, sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji, CO oraz monitoringu. Oświetlenie zewnętrzne.

Wykonanie sieci zewnętrznych wodociągowych, sanitarnych, deszczowych, technologicznej.

Dostawa i montaż bezodpływowych zbiorników na ścieki technologiczne 20 m3, wody deszczowej 40 m3 + 50 m3, oraz na ścieki bytowe 10 m3.

Dostawa i montaż technologii przetwarzania odpadów.

Zagospodarowanie terenu.

Wyposażenie budynku obsługi.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Uzyskanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

8.846.906,07 zł netto

tj. 10.881.694,47 zł brutto

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.

ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

04.03.2021 – 31.10.2021

01

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.