REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA MUZEUM PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

OŚWIĘCIM

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

1.447,02 m2

 

K U B A T U R A :

7.202,41 m3

Z A K R E S   R O B Ó T :

ROBOTY ZEWNĘTRZNE - zagospodarowanie terenu wraz z budową nowych sieci: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przyłącze wody, instalacje elektryczne, budowa pomieszczenia gospodarczego oraz wiaty śmietnikowej, prace przy zieleni (sadzenie drzew, krzewów, trawy).

ROBOTY WEWNĘTRZNE - rozbudowa obiektu o nową klatkę schodową wraz z szybem windowym, budowa nowego wejście głównego, podbicia fundamentów, wykonanie nowej więźby dachowej i nowego żelbetowego stropu nad I piętrem, wzmocnienia stropów piwnicy i parteru, renowacja elewacji, kompleksowe roboty budowlano-wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wod-kan, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, niskoprądowej (system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, system sieci strukturalnej LAN, system sieci WiFi, system monitoringu wizyjnego, system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, system wideodomofonowy, system integracji (SMS), system zarządzania kluczami).

 

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

11.990.113,11 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) jako Zamawiający wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Oświęcimski

 

T E R M I N   Z A K O Ń C Z E N I A   R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H :    30.06.2021
T E R M I N   U Z Y S K A N I A   P O Z W O L E N I A   N A   U Ż Y T K O W A N I E :   30.11.2021

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.