copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

02

Z L E C A J Ą C Y :

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :
18 miesięcy tj. do dnia 10.07.2023 r.

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

22.281.450,00 brutto

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace projektowe z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Tematem projektu jest budowa Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa (MMP) w Alwerni - nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie nowego obiektu służącego ekspozycji zbiorów MMP oraz obsłudze funkcji muzealnej.

W ramach projektu wykonawczego zostaną przeprowadzone następujące prace związane z budową budynku MMP: roboty ziemne, prace fundamentowe, wykonanie kondygnacji podziemnej w technologii monolitycznej wraz z izolacjami oraz ze stropem z elementów prefabrykowanych nad kondygnacją podziemną, wykonanie kondygnacji nadziemnych w technologii murowanej oraz stropów w technologii prefabrykowanej, wykonanie instalacji elektrycznej, niskoprądowej, gazowej, centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachówką, prace elewacyjne obejmujące wykonanie wypraw tynkarskich elewacyjnych, okładzin z deski elewacyjnej oraz okładziny z dachówki, zagospodarowanie terenu wraz z niezbędnymi przyłączami i odcinkami sieci.Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

2370,11 m2

 

K U B A T U R A :

15.314,60 m3

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

MAŁOPOLSKIE MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNI – NOWY ODDZIAŁ MUZEUM NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC

ALWERNIA