R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

6.384,33 m2

 

K U B A T U R A :

33.164 m3

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO 15 WRAZ Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, WYPOSAŻENIEM MEBLOWYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ORAZ WYKONANIEM PRZYŁĄCZY

Z A K R E S   R O B Ó T :

Wykonanie muru od strony Aresztu w technologii pali wierconych.

Wyburzenie istniejących budynków.

Wykonanie nowego budynku w technologii żelbetowej.

Kompleksowy remont istniejącego budynku będącego w ewidencji budynków zabytkowych (dach, elewacja, okładziny wewnętrzne, zagospodarowanie poddasza, windy).

Sieci zewnętrzne i przyłącza.

Instalacje CO, chłód, ciepło, węzeł cieplny.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji, wod-kan, elektryczne i teletechniczne (LAN,KD,VSS,RCP, SAP-SSP, SSWiN, SWOR, AV, urządzenia aktywne).

Wyposażenie meblowe. Zagospodarowanie terenu wokół budynku i zieleni.

Uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

43.739.800,33 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

LUTY 2020 - MARZEC 2023

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.