02

Z L E C A J Ą C Y :

Firma Handlowo-Usługowa Beata Klęczar

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

GRUDZIEŃ 2019 - KWIECIEŃ 2020

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

1.316.373,81 zł

Z A K R E S   R O B Ó T :

Dobudowa budynku do części istniejącej – piwnica i parter.Wymiana elewacji na całości obiektu.Wymiana całego dachu.Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.Wymiana instalacji wewnętrznych.Kapitalny remont istniejącego budynku.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH "SERENADA" WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO

W OSIEKU

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

697,28 m2

 

K U B A T U R A :

3.399,63 m3

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E