BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W JAWORZNIE W RAMACH PROJEKTU "WESOŁE PRZEDSZKOLE – POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ"

W JAWORZNIE

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

1.526,52 m2

 

K U B A T U R A :

7.340,00 m3

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace projektowe (konstrukcja stropodachów).

Roboty ziemne (wykopy, zasypki), fundamenty, posadzki na gruncie.

Nawierzchnia drogowa i infrastruktura (chodniki, place).

Konstrukcja główna budynku w zakresie stropów i ścian SG.A., elewacja, wykonanie warstw pokrycia dachu.

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, zewnętrznej i wewnętrznej.

Wykonanie ścian wewnętrznych, roboty wykończeniowe.

Wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych, sanitarnych, klimatyzacji I wentyl, CO.

Wykonanie sieci zewnętrznych wodociągowych, sanitarnych, deszczowych.

Wykonanie przyłączy: kanalizacja deszczowa, przebudowa przyłącza elektrycznego.

Zagospodarowanie terenu: układ drogowy, parkingi, chodniki, nasadzenia.

Wyposażenie kuchni, sal dydaktycznych, sal przedszkolnych i części administracyjnych.

Wykonanie placu zabaw, ogrodzenia i śmietnika.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

6.786.189,54 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Gmina Miasta Jaworzno

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

LIPIEC 2020

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.